Gửi sơ yếu lý lịch

Cảm ơn cảm ơn bạn đã ứng dụng của bạn. Chúng tôi sẽ xem xét các ứng dụng của bạn và đáp ứng những nhu cầu của chúng tôi.