THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Sigrid Zialcita

Sigrid Zialcita

Managing Director

T: +65 6 232-0875

Liên hệ

Sau đây là một bản tóm tắt

Office MarketBeat là một bản báo cáo ngắn gọn về thị trường văn phòng tại các thành phố trọng điểm. Bản báo cáo trình bày các xu hướng và số liệu thị trường, đồng thời phân tích ảnh hưởng của các xu hướng và số liệu này đến thị trường bất động sản thương mại.