Quản lý thuế

 • Ưu đãi kinh doanh

  Thực tiễn về các ưu đãi kinh doanh giúp doanh nghiệp giảm chi phí liên quan đến mở rộng, hợp nhất, và định vị lại hoạt động kinh doanh bằng cách đảm bảo các ưu đãi để phát triển kinh tế từ liên bang, tiểu bang, chính quyền địa phương và các dịch vụ công cộng / tư nhân.

  Đọc thêm

 • Danh mục đầu tư

  Chúng tôi đưa ra những tư vấn về giá thị trường và giá trị thực cho tất cả các loại hình bất động sản, phù hợp cho các hoạt động giao dịch và điều tiết.

  Đọc thêm

 • Thuế bất động sản

  Nhóm phụ trách thuế bất động sản tại Cushman & Wakefield cung cấp đầy đủ các dịch vụ liên quan đến thuế của hầu hết các bất động sản và các tài sản cá nhân. Thuế bất động sản là một năng lực cốt lõi của nhóm Thẩm định giá và Tư vấn của C & W & kết hợp các kỹ năng và kiến thức của thẩm định viên, người môi giới, luật sư và chuyên gia tư vấn đặc biệt khác.

  Đọc thêm